Godhong waru bolong bolong bocah ayu moblong moblong kalebu tembung

BASA RINENGGA

Basa
Rinengga yaiku basa endah / basa sastra kang endah (dipaesi/direngga-rengga)

Ana
4 jinise Basa Rinengga :

1.     
Panyandra

Tembung/ukara kanggo ngalembana ( perangan awak,solah bawa utawa kahanan kanthi pepindhan becik,apik)

Tuladha :

         
Alise nanggal
sepisan

         
Bangkekane nawon
kemit

         
Pipine nduren
sajuring

         
Rambute ngembang
bakung

Katrangan : tetembungan ing dhuwur gambarake perangan awak kanthi becik

2.     
Panyendu

Tembung/ukara kanggo nacad ( perangan awak, solah bawa, kahanan kanthi rasa kurang becik/ala)

Tuladha :

         
Tangane cekot

         
Lambene guwing

         
Matane kero

         
Gandane arum
jamban

         
Bathuke nonong

         
 

3.     
Pepindhan

Tetembngan/ukara kanggo madhakake barang kanthi teges kaya/padha

Tuladha :

         
Lakune kaya macan luwe

         
Tandhange kaya banteng ketaton

         
Enthenge kaya kapuk

4.     
Parikan (Pantun)

Tetembungan/ukara kang kadadean saka sampiran lan isi.

Tuladha :

         
Santen toya
klapa, cekap semanten atur kula

         
Cipir mrambat
kawat, ora mampir pokok liwat

 LATIHAN SOAL !

Temtokna
sing kalebu Panyandra, Panyendu, Pepindhan lan Parikan!

1.     
Godhong waru
bolong – bolong , bocah ayu moblong –moblong

2.     
Polahe kaya
sikatan nyamber walang

3.     
Irunge pesek

4.     
Lembehane mblarak
sempal

5.     
Gulune ngelung
gadung

6.     
Tuku buku nang
Pasar Geger, yen sregep sinau mesti pinter

7.     
Tekade kaya geni
lan urupe

8.     
Pundake nraju
emas

9.     
Drijine bujel

10.  Ayune kaya Dewi Ratih

Didalam bahasa Indonesia kita pasti mengenal istilah Pantun. Dalam bahasa Jawa kita mengenalnya dengan istilah Parikan. Anak muda jaman sekarangpun juga kreatif dalam membuat parikan. di sekolah-sekolah daerah Jateng dan D.I.Y itu ada mapel Bahasa Jawa, dimana didalamnya terdapat materi Parikan.

ini adalah beberapa Contoh ParikanGodong waru, bolong pinggir
Rabi ayu, ra dipikir


Godong waru, bolong tengah
Rabi ayu, gawe susah


Gula jawa, jemek-jemek
dadi kanca, aja ngenyek


Godhong jarak rupane ijo,
yen dimamah dadi blokekan
Lali anak ya lali bojo, 
lali omah lali gawean


Lombok abang, dirajangi
Jare sayang, kok nglungani


Arum manis, gula jawa
Bocah manis, aja lunga


Pitik walik, tanpa lancur
Pangkat cilik, arang nganggur


seberapa Sunda maneh?Abdi/Kuringbaik jahatdari mana kamu ? Baik semua ? ​


iwak kaliaksara jawane​


9. Para pandhawa watake .. a. Asor b. Jujur c. Gumedhe​


bantu kak ini jawaban nya apa?​


Yèn diwènèhi samubarang saka wong liya beciké ​


Yèn matur matang wong tuwa nganggo basa​


tlng bantu nnti kumpulmata pelajaran bahasa Jawa terimakasih​


tlng bantu nnti kumpulmata pelajaran bahasa Jawaterimakasih​


Karangan deskripsi yaiku karangan kang njlentrehake sumabarang kanthi


Pertanyaan ada di foto ( bahasa Sunda). Nomor 1 – 10

Leave a Comment